Algemene voorwaarden

Door uw bestelling te plaatsen bij Fyrebrick geeft u te kennen dat u met de verkoopvoorwaarden akkoord gaat.

Kwaliteit
Alle aangeboden producten bij Fyrebrick zijn nieuw. LEGO sets zijn verpakt in de originele verpakking. Oudere LEGO sets kunnen kleine beschadigingen hebben aan de doos vanwege ouderdom. Losse LEGO onderdelen zijn gesorteerd uit nieuwe sets.

Leveringstijden
De levertijd van uw bestelling is afhankelijk van de betalingsmethode. Er wordt niet in deelleveringen verzonden, een bestelling wordt in zijn geheel verzonden. De levertijd geldt vanaf de datum dat uw betaling binnen is. Bij al onze producten is aangeven hoeveel stuks wij direct uit voorraad kunnen leveren.

Betaling
Betaling geschiedt vooraf. U heeft 7 dagen de tijd om aan uw betaling te voldoen, daarna annuleren wij de order! Voordat wij hiertoe overgaan, zullen wij u betalingsherinneringen sturen. Wij accepteren diverse betalingsmethoden.

Aansprakelijkheid
De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Fyrebrick kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Fyrebrick is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie in haar website of mailings.

Privacy
Door het creëren van een account worden uw persoonsgegevens opgenomen in het klantenbestand. Alle gegevens die u ons doorgeeft worden enkel gebruikt voor interne en automatische verwerking in het kader van een verantwoord klantenbeheer en bedrijfsvoering voor de verkoop, zoals het verwerken van bestellingen en klantenbeheer. Wij verstrekken geen gegevens aan derden die uw persoonlijke levenssfeer aantasten, u ontvangt geen ongevraagde mail (spam) van ons, met uitzondering van belangrijke mededelingen.

Overige bepalingen
Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopvoorwaarden. Op deze verkoopvoorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Fyrebrick VIP punten

Als u VIP-lid wilt worden, moet u akkoord gaan met deze Voorwaarden en bepalingen van het Fyrebrick VIP-programma ("Voorwaarden en bepalingen"). Lees deze Voorwaarden en bepalingen zorgvuldig door voordat u uw aanvraag om deelnemer te worden van het Fyrebrick VIP-programma ("Programma") naar ons stuurt. Als u inwoner van de Verenigde Staten bent, controleert u de arbitrageovereenkomst en ontheffing van groepsvordering hieronder. De prikkels en beloningsschema's die in deze Voorwaarden en bepalingen worden beschreven, behoren tot het Programma. In de Voorwaarden en bepalingen wordt beschreven wie we zijn, op welke wijze we het Programma aanbieden, op welke wijze u of wij het contract, waarin deze Voorwaarden en bepalingen worden uiteengezet, kunnen wijzigen of beëindigen en andere belangrijke informatie. Als u meent dat deze Voorwaarden en bepalingen een fout bevatten (of als u iets wilt wijzigen), neemt u contact met ons op via onze klantenservice om dit te bespreken. Door deel te nemen aan het Programma, stemt u onvoorwaardelijk in met deze Voorwaarden en bepalingen en aanvaardt u deze.

Algemeen

Het Programma is een loyaliteits- en beloningsprogramma voor deelnemers, in eigendom van en geëxploiteerd door Merijn De Smet Comm V, Brusselsestraat 322 3000 Leuven. Fyrebrick is onderdeel van de bedrijven van Merijn De Smet Comm V.

U kunt als volgt schriftelijk contact met ons opnemen:

Fyrebrick LEGO Shop, Vital Decosterstraat 6 3000 Leuven.

Of u stuurt een e-mail naar Laura@fyrebrick.be.

Fyrebrick kan geheel naar eigen goeddunken elk onderdeel van het Programma, in zijn geheel of gedeeltelijk (waaronder Beloningen en/of Punten zoals hieronder gedefinieerd) annuleren, wijzigen, opschorten of aanpassen, mits dergelijke wijzigingen op het moment van de wijziging niet resulteren in een significante negatieve wijziging van de waarde van de Deelnemerpunten. Als een significante negatieve wijziging van de waarde van de Deelnemerpunten optreedt, worden de Deelnemers twee maanden vooraf op de hoogte gesteld van dergelijke wijzigingen. Deze kennisgeving geschiedt via een e-mail die gestuurd wordt naar het e-mailadres dat is opgegeven tijdens het registreren van het Fyrebrick VIP-account.

Deze Voorwaarden en bepalingen en eventuele wijzigingen worden geacht te zijn geaccepteerd wanneer u gebruikmaakt van uw Fyrebrick VIP punten. Waarmee u punten verdiend of inwisseld, als u een Beloning of voordeel in het kader van het Programma bestelt of gebruikt, of als u binnen dertig dagen na de kennisgeving niet schriftelijk bezwaar maakt. Als u de wijzigingen van het Programma niet wilt accepteren, kunt u het lidmaatschap beëindigen door ons shriftelijk te contacteren.

In de Fyrebrick Winkel kunt u deel nemen aan het Programma, net als onze onlinewinkel op www.fyrebrick.be.

Deelname

Toelating

Alleen natuurlijke personen die minstens achttien (18) jaar oud zijn en inwoner zijn van een land waarin het Programma wordt aangeboden, komen in aanmerking voor deelname. Alleen natuurlijke personen hebben toegang tot het Programma. Bedrijven, verenigingen en andere groepen of rechtspersonen worden niet toegelaten tot het Programma. De woonplaats wordt geacht de feitelijke (hoofd)verblijfplaats van de Deelnemer te zijn. De persoonlijke gegevens en de woonplaats moeten nauwkeurig en waarheidsgetrouw worden verstrekt en op verzoek moet hiervan bewijs worden overlegd aan Fyrebrick G, een vertegenwoordiger van Fyrebrick of een vertegenwoordiger van de fyrbrick winkel waar het aanmelden plaatsvindt.

Fyrebrick bepaalt of iemand in aanmerking komt voor deelname aan het Programma. Fyrebrick kan iedereen weigeren die niet voldoet aan de eisen die het Programma stelt. Fyrebrick kan zonder opgave van reden een deelname weigeren. 

Een Deelnemer kan slechts één aanvraag voor een deelname indienen en een Deelnemer mag slechts één VIP-account op de naam van de Deelnemer hebben. In geval van een dubbel account, wordt het account met de laagste Puntenstand geannuleerd en worden alle Punten van het betreffende account overgedragen aan het andere account.

De Deelnemer staat in voor de juistheid van alle verstrekte gegevens, met inbegrip van maar niet beperkt tot de volledige naam, het postadres, geldig e-mailadres en telefoonnummer. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de gegevens. Alle gegevens, waaronder persoonlijke gegevens, worden gebruikt en uitgewisseld door Fyrebrick, vertegenwoordigers van Fyrebrick, vertrouwde partners en dienstverleners en exploitanten van Fyrebrick zoals dit door het Programma wordt vastgelegd en zoals hieronder wordt uiteengezet in het onderdeel Privacy en in het Fyrebrick privacybeleid, dat hier beschikbaar is.

Het is frauduleus als een individu of bedrijf, vereniging of groep ertoe aanzet, aanmoedigt of toestaat dat verschillende individuen één enkel Fyrebrick VIP-account of Fyrebrick-account (dit wordt verderop gedefinieerd) gebruiken om Punten of Beloningen te verzamelen.

Alle Punten en hieruit volgende Beloningen moeten worden verkregen, verdiend en gebruikt in overeenstemming met de regels en richtlijnen van deze Algemene Voorwaarden en bepalingen. Fyrebrick beslist in laatste instantie of een activiteit in aanmerking komt voor Punten en/of Beloningen.

Fyrebrick verzamelt geen persoonlijk identificeerbare gegevens van personen van wie Fyrebrick weet dat ze kinderen zijn of dat ze jonger zijn dan achttien.

Er worden geen Punten verleend voor frauduleuze of gerestitueerde/geannuleerde transacties.

De verkoop, aankoop, handel, doorverkoop, ruil of uitwisseling van Punten of Beloningen tegen enige vorm van vergoeding is verboden. Overtreders, waaronder Deelnemers die gekochte of geruilde Punten of Beloningen gebruiken, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade en proceskosten. Punten en Beloningen hebben geen contante waarde en kunnen niet worden geruild voor contant geld of cadeaubonnen.

Aanmelden voor deelname

Iemand kan zich op de volgende manieren aanmelden om deel te nemen aan het Programma:

a) Aanmelden in de Fyrebrick LEGO Shop.

b) Aanmelden op www.fyrebrick.be en vervolgens een Fyrebrick-account maken.

Een Deelnemer moet bij het aanmelden de volgende gegevens verstrekken:

  • Naam van de deelnemer (voornaam en achternaam)
  • Geldig e-mailadres
  • Geboortedatum
  • Land en woonplaats

 

Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het waarborgen van de vertrouwelijkheid van de toegangsgegevens en andere accountgegevens en zijn zelf aansprakelijk voor activiteiten die in naam van het account hebben plaatsgevonden, tenzij deze zijn veroorzaakt door opzettelijk wanbeheer of grove nalatigheid door Fyrebrick. De Deelnemer is verantwoordelijk voor het actueel houden van alle accountgegevens. De Deelnemer gaat ermee akkoord dat de Fyrebrick Klantenservice onmiddellijk op de hoogte wordt gesteld van ongeoorloofd gebruik van het account van de Deelnemer of van een andere inbreuk op de veiligheid.

De deelname gaat van start wanneer een VIP-account wordt geopend bij het voltooien van het registratieproces. Als de aanvrager al deelneemt aan het Programma, is de nieuwe aanvraag om een ander VIP-account te openen ongeldig. Per persoon kan slechts één account worden geopend en onderhouden.

VIP-account

Het VIP-account is een account waar Punten, die door een Deelnemer zijn verdiend in het kader van het Programma, worden verzameld. Deze Punten kunnen worden gebruikt voor aankopen en doeleinden die uitdrukkelijk zijn bepaald in de Voorwaarden en bepalingen.

Lidstatus

Fyrebrick behoudt zich het recht voor om speciale Beloningen of promotieaanbiedingen of -activiteiten beschikbaar te stellen aan groepen Deelnemers op basis van hun activiteit bij het Programma, met inbegrip van maar niet beperkt tot de status en het verleden van Punten, vestigingsland, winkelgeschiedenis, productvoorkeuren en Beloningsgeschiedenis. De specifieke voorwaarden en bepalingen van dergelijke speciale Beloningen of promotieaanbiedingen of -activiteiten, die hier als voorbeeld worden genoemd, zoals de aard, reikwijdte, tijdsduur of beschikbaarheid van dergelijke speciale Beloningen of promotieaanbiedingen of -activiteiten, zijn gebonden aan de betreffende aanbieding of activiteit en kunnen afwijken.

Punten verdienen

Algemene informatie

Met het Programma kunnen Deelnemers loyaliteitspunten ("Punten") verzamelen en inwisselen en gebruiken voor "Beloningen" (hieronder gedefinieerd). Dit geschiedt op individuele basis en uitsluitend voor hun eigen account. Het Programma kan ruimte geven aan bepaalde voordelen op basis van het actuele saldo van "inwisselbare" Punten (dat wil zeggen Punten die niet eerder zijn ingewisseld) of op basis van "Programmapunten" (dat wil zeggen alle voorgaande niet-verlopen Punten die door de Deelnemer zijn verzameld, ongeacht of ze zijn ingewisseld of niet). Fyrebrick behoudt zich het recht voor om de interne waardestructuur van Punten of Beloningen en aanbiedingen en andere merchandise of diensten, zonder verplichting jegens en zonder kennisgeving aan Deelnemers, op te schorten, te beëindigen, te herwaarderen of aan te passen. Fyrebrick kan van tijd tot tijd aanbiedingen of privileges aanbieden aan Deelnemers in ruil voor het inwisselen van een bepaald aantal Punten van de Deelnemer en/of als uitkomst van een specifiek gedefinieerde actie die door de Deelnemer wordt uitgevoerd ("Beloningen"). Beloningen zijn onder andere (maar niet beperkt tot): een korting bij het aanschaffen van LEGO-producten op Fyrebrick.be of bij deelnemende Fyrebrick LEGO Shop winkel. In de inwisselcentrum op de Fyrebrick VIP-pagina van de Deelnemer is altijd een lijst beschikbaar met de Beloningen die kunnen worden ingewisseld en de voorwaarden en bepalingen daarvan. De aard van deze Beloningen en het aantal Punten of handelingen die vereist zijn om dergelijke voordelen of privileges te verkrijgen, worden door Fyrebrick vastgesteld naar eigen goeddunken, kunnen op elk moment en van tijd tot tijd worden gewijzigd, kunnen slechts beperkte tijd beschikbaar zijn en kunnen worden gewijzigd. De beschikbaarheid van bepaalde Beloningen kan beperkt zijn. Deze Beloningen worden verstrekt aan degenen die zich hiervoor het eerst melden. Fyrebrick behoudt zich het recht voor de beschikbare Beloningen te wijzigen, aan te vullen of aan te passen. Deelnemers kunnen er niet op vertrouwen dat een Beloning doorlopend beschikbaar is. Het aantal Punten dat moet worden ingewisseld voor een Beloning kan aanzienlijk worden verhoogd, een Beloning kan worden teruggetrokken en beperkingen kunnen worden ingesteld op een Beloning of het inwisselen daarvan door de Fyrebrick, een vertegenwoordiger daarvan of door een externe zakelijke partner die de Beloning verstrekt. Beloningen zijn niet toewijsbaar en niet overdraagbaar en mogen niet worden geruild of verkocht. Beloningen die in strijd met deze Voorwaarden worden toegewezen, overgedragen, geruild of verkocht, kunnen in beslag worden genomen of worden geannuleerd. Een patroon van het inwisselen van Punten voor Beloningen, voorafgegaan of volgend op het wijzigen van het adres van betreffende Programma-account, kan worden gezien als inwisselingsfraude en kan resulteren in het beëindigen van uw lidmaatschap van het Programma. Fyrebrick behoudt zich het recht voor om Beloningen te vervangen door Beloningen van vergelijkbare of grotere waarde als een ingewisselde Beloning om welke reden dan ook niet meer beschikbaar is. Beloningen die worden afgebeeld in advertenties online, bij verkooppunten, op televisie en in gedrukte advertenties, promotieverpakking en ander Programmamateriaal, zijn slechts ter illustratie afgebeeld. De daadwerkelijke Beloning kan afwijken van de afgebeelde Beloning.

De punten op het saldo van het Fyrebrick VIP-account van de Deelnemer vormen de basis van de berekening van het Programma. De berekeningsmethode voor de Punten is dezelfde, maar het aantal Punten dat een Deelnemer voor een aankoop van een bepaald product krijgt, kan per land verschillen omdat ook de prijs kan verschillen. 

Punten kunnen uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden die uitdrukkelijk in deze Voorwaarden en bepalingen zijn uiteengezet of zoals van tijd tot tijd wordt uiteengezet in de voorwaarden en bepalingen van een Beloning of promotieaanbieding of -activiteit. Punten hebben geen waarde in contant geld. Punten kunnen door Deelnemers worden verzameld voor een korting op in aanmerking komende aankopen of voor Beloningen uit het inwisselcentrum.

Deelnemers kunnen beginnen met Punten verdienen vanaf het moment dat de deelname begint. Punten worden uitsluitend toegewezen aan het individuele Fyrebrick VIP-account van de Deelnemer voor aankopen die de Deelnemer persoonlijk heeft uitgevoerd of voor activiteiten die de Deelnemer persoonlijk heeft ondernemen, tenzij anders is uiteengezet in deze Voorwaarden en bepalingen of in de voorwaarden en bepalingen van specifieke aanbiedingen of activiteiten of promoties van Fyrebrick De Punten worden op het moment van betalen toegevoegd aan het Fyrebrick VIP-account. Let op dat bij een telefonische of online aankoop de betaling plaatsvindt wanneer de in aanmerking komende bestelling wordt verzonden. Het kan tot vierentwintig uur na de betaling duren voordat de verdiende Punten in het VIP-account verschijnen of in het inwisselcentrum beschikbaar zijn om te worden gebruikt.

Punten kunnen worden verdiend voor in aanmerking komende aankopen van LEGO® producten in de Fyrebrick LEGO Shop, op www.fyrebrick.be. In aanmerking komende aankopen zijn diensten of producten die te koop worden aangeboden, met uitzondering van het kopen van cadeaubonnen. Deelnemers kunnen ook op andere manieren Punten verdienen. Dit wordt door Fyrebrick van tijd tot tijd gecommuniceerd in e-mails of in online boodschappen. Fyrebrick kan volledig naar eigen inzicht ook "bonuspunten" toekennen voor bepaalde acties (zoals vroege deelname of regelmatige activiteit). Voor dergelijke promoties met bonuspunten kunnen aanvullende regels en beperkingen gelden.

Om Punten te verdienen in de Fyrebrick LEGO winkel of in deelnemende moet de Deelnemer op het moment van aankoop de VIP-kaart overleggen. Om Punten te verdienen voor online aankopen op Fyrebrick.be moet de Deelnemer zich voorafgaand aan de aankoop aanmelden bij zijn of haar Fyrebrick-account 

Om Punten te verdienen bij telefonische aankopen, moet het VIP-lidmaatschap van de Deelnemer zijn geregistreerd en moet de Deelnemer zijn of haar VIP-kaartnummer overleggen wanneer de telefonische bestelling wordt opgegeven.

Punten zijn niet geldig, tenzij ze zijn verdiend in strikte overeenstemming met de vereisten die zijn opgesteld en beoogd door Fyrebrick. De Deelnemer mag niet proberen om Punten op een andere wijze, die slechts de overeenstemming met de geldende vereisten nabootst, te verdienen (met inbegrip van maar niet beperkt tot het gebruik van een script, bot of andere geautomatiseerde middelen).

Fyrebrick behoudt het recht voor de Punten af te trekken van of in mindering te brengen op het account van Deelnemers die onterecht Punten hebben verkregen.

Toepasselijke verzendkosten worden niet meegerekend voor het verdienen van Punten. In bepaalde landen (zoals de Verenigde Staten en Canada) worden geen belastingen opgenomen in de verkoopprijs en deze zijn dus uitgesloten van het verdienen van Punten.

Punten kunnen weliswaar niet worden gebruikt om cadeaubonnen te kopen, maar er kunnen wel Punten worden verdiend voor in aanmerking komende aankopen die met een geldige cadeaubon worden gekocht.

Zoals verder is beschreven bij ‘Sites en services van derden’, is Fyrebrick niet verantwoordelijk voor Beloningen die door derden worden geleverd. 

Punten inwisselen

Algemene bepalingen voor het inwisselen van Punten

Punten kunnen voor Beloningen worden ingewisseld in ons inwisselcentrum of bij in aanmerking komende Fyrebrick LEGO Shop of op www.fyrebrick.be. Het is niet mogelijk om Punten om te zetten of uit te betalen in contant geld of cadeaubonnen. Een Deelnemer kan weliswaar Punten verdienen in alle in aanmerking komende Fyrebrick LEGO Shop of op Fyrebrick, maar de Punten kunnen uitsluitend worden ingewisseld in het vestigingsland van de Deelnemer.

Het is niet mogelijk om Punten in te wisselen tijdens dezelfde transactie waarbij ze worden verdiend, tenzij anders is uiteengezet in de voorwaarden en bepalingen van een aanbieding of promotie van Fyrebrick

In dit Programma is het niet mogelijk om extra Punten te kopen.

Als een product wordt geretourneerd, worden de Punten, die zijn verdiend of ingewisseld voor de aankoop, behandeld volgens het retourneerbeleid van de Fyrebrick LEGO Shop waar de Deelnemer de aankoop heeft uitgevoerd, dus eventueel met een tegoedbon voor de winkel of een voucher. Voor aankopen via Fyrebrick.be wordt een vouchercode uitgegeven voor ingewisselde punten die voor een andere aankoop kunnen worden gebruikt. Als Punten voor een Beloning zijn gebruikt, kan een dergelijke Beloning niet worden geretourneerd en kunnen de ingewisselde Punten niet worden hersteld, tenzij dit is toegestaan volgens de voorwaarden en bepalingen van de Beloning.

Als Punten per ongeluk zijn toegevoegd aan het Fyrebrick VIP-account van een Deelnemer, behoudt Fyrebrick zich het recht voor om de Punten, die per ongeluk zijn toegevoegd aan het account van de Deelnemer, te annuleren of verwijderen. Fyrebrick tolereert het opzettelijk of bewust misbruiken van een dergelijke fout door de Deelnemer niet. Dergelijk misbruik kan leiden tot de onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap van de Deelnemer en daarmee met het verlies van alle verdiende Punten en ook tot uitsluiting van toekomstige deelname aan het Programma.

Gevolgen van misbruik

Bij oneigenlijk gebruik waarvoor de Deelnemer verantwoordelijk is, behoudt Fyrebrick het recht om de deelname te beëindigen of de Punten of Beloningen in te trekken, om geen Punten of een Beloning te verlenen of om Punten of een Beloning niet in te wisselen.

Verloop van Punten

Alle Punten verlopen na achttien maanden zonder activiteit van het VIP-account. Activiteit wordt gedefinieerd als het verdienen of inwisselen van Punten. De achttien maanden schrijden voort en worden op het moment van een activiteit gereset. Fyrebrick stuurt drie maanden voor het verlopen van Punten een herinnering naar het e-mailadres van het Fyrebrick VIP-account. Inactieve accounts worden na achttien maanden gedeactiveerd. De gegevens van het Fyrebrick VIP-account worden verwijderd na drie jaar inactiviteit. Let op dat voor bepaalde gegevens, aankoopgegevens of andere gegevens, het dataretentiebeleid van de betreffende services geldt. Zie het dataretentiebeleid en ons Privacybeleid voor meer informatie over dataretentie. OPGEBOUWDE PUNTEN VORMEN NIET UW EIGENDOM EN HEBBEN BUITEN DIT PROGRAMMA GEEN WAARDE. PUNTEN ZIJN EEN TEGOED DAT DE LEGO GROEP OP ELK MOMENT ZOALS HIER IS UITEENGEZET KAN HERROEPEN. PUNTEN KUNNEN BIJ OVERLIJDEN NIET OP BASIS VAN FAMILIEBANDEN OF ANDERSZINS WORDEN OVERGEDRAGEN.

Persoonlijke gegevens, privacy van gegevens en controle

Merijn De Smet Comm V verzamelt, bewaart en verwerkt uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met alle relevante wetten op het gebied van gegevensbescherming, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming en relevante nationale wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

Merijn De Smet Comm V mag uw persoonlijke gegevens bekendmaken en/of beschikbaar stellen aan andere leden van Fyrebrick, aan onze leveranciers en/of dienstverleners met betrekking tot de algemene werking van het Programma, zoals het onderhoud van het Programma, voor analysetaken, voor marketingtaken en dergelijke. Bovendien mag Merijn De Smet Comm V uw persoonlijke gegevens verwerken in niet identificeerbare, geaggregeerde, gepseudonimiseerde of geanonimiseerde vorm ten behoeve van het beheer, de verdere ontwikkeling en de marketing van het Programma.

Let op dat bepaalde Beloningen of promoties of aanbiedingen door onafhankelijke derden worden geëxploiteerd en aan Fyrebrick worden geleverd en gebonden kunnen zijn aan aparte privacybepalingen waarvoor u apart toestemming voor het gebruik van persoonlijke gegevens moet verlenen. 

Controle

Fyrebrick behoudt zich het recht voor elk account in het Programma op elk moment en zonder kennisgeving aan de Deelnemer te controleren om te waarborgen dat de regels van het Programma worden nageleefd.

Indien bij een controle tegenstrijdigheden of overtredingen aan het licht komen, kan het verwerken en/of gebruik van punten of Beloningen door ons worden vertraagd totdat de tegenstrijdigheden of overtredingen naar onze redelijke tevredenheid zijn opgelost. Tijdens een dergelijke controle en totdat de resultaten van een dergelijke controle beschikbaar zijn, kunnen wij Deelnemers naar eigen goeddunken verbieden om Punten in te wisselen en Beloningen, services of voordelen in verband met het Programma te gebruiken.

Fyrebrick behoudt zich tevens het recht voor om met het oog op controles informatie uit te wisselen met entiteiten van Fyrebrick, met de Fyrebrick LEGO Shop met vertrouwde partners en met dienstverleners of hun agenten.

 

PROGRAMMASTORINGEN EN HANDELWIJZE

De LEGO Groep is niet verantwoordelijk voor verloren, onderbroken, ontoegankelijke of niet beschikbare netwerken, servers, satellieten, internetaanbieders, websites of andere verbindingen; en ook niet voor miscommunicatie, onjuiste, verwarde, gecodeerde, versleutelde of verkeerd gestuurde computer-, telefoon- of kabeloverdrachten; en ook niet voor technische storingen, defecten, moeilijkheden of andere fouten van welke aard dan ook; en ook niet voor het onjuist of onnauwkeurig registreren van informatie of het niet registreren van informatie. Bovendien is de LEGO Groep niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor computer-, programmeer- en afdrukfouten en ook niet voor de uitgifte van onbedoelde Punten of Beloningen. De LEGO Groep is in geen enkel geval aansprakelijk voor, en u ontheft de LEGO Groep uitdrukkelijk van vorderingen met betrekking tot, de uitgifte van onbedoelde Punten of Beloningen. Als het Programma, om wat voor reden dan ook, niet zoals gepland kan worden uitgevoerd, met inbegrip van maar niet beperkt tot fouten van welke aard dan ook, een infectie door een computervirus, bugs, manipulatie, onbevoegde tussenkomst, fraude, technische storingen of andere oorzaken waarover de LEGO Groep geen invloed heeft en die het beheer, de veiligheid, de eerlijkheid, de integriteit of de correcte uitvoering van het Programma belemmeren of beïnvloeden, behoudt de LEGO Groep zich het recht voor om het Programma naar eigen inzicht te annuleren, te beëindigen, aan te passen of op te schorten of op een andere wijze die de LEGO Groep passend acht op de omstandigheden te reageren. In het geval dat de LEGO Groep is verhinderd om het Programma voort te zetten op een wijze zoals hier is uiteengezet, door omstandigheden die buiten haar macht liggen, met in begrip van maar niet beperkt tot brand, overstroming, door de mens veroorzaakte epidemie, aardbeving, explosie, arbeidsconflict of staking, overmacht, daad van een staatsvijand, defect van een satelliet of apparatuur, rellen of burgerlijke ongehoorzaamheid, terroristische bedreiging of terreurdaad, oorlog (verklaard of niet-verklaard), of wetgeving van een nationale staat of lokale overheid, bevel, regulering, gezondheidscrisis, bevel van een rechtbank of jurisdictie, of een andere oorzaak die redelijkerwijs buiten de macht van de LEGO Groep ligt (elke hiervan overmacht), heeft de LEGO Groep het recht om het Programma in zijn geheel of gedeeltelijk aan te passen, op te schorten of te beëindigen.

Elke poging van u om toegang tot het Programma te krijgen via een botscript of andere brute-force-aanval zal ertoe leiden dat u niet meer in aanmerking komt om deel te nemen aan het Programma. De LEGO Groep behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken personen te diskwalificeren en uit te sluiten van deelname die (i) de exploitatie van het Programma manipuleren; (ii) handelen in strijd met deze Programmavoorwaarden of in strijd met de Algemene vooraarden van LEGO of in strijd met andere opgenomen voorwaarden; (iii) handelen op een onethische of ontwrichtende wijze; (iv) handelen met de bedoeling om de LEGO Groep, haar vertegenwoordigers of andere personen die op enige wijze verbonden zijn aan het Programma te hinderen, te misbruiken, te bedreigen of te intimideren; (v) de Puntenstand manipuleren, wijzigen of dit proberen; (vi) Punten manipuleren, wijzigen, proberen te wijzigen, creëren, proberen te creëren of dupliceren; (vii) samenspannen of proberen samen te spannen met een of meer houders van een Programma-account om een oneerlijk voordeel te behalen door kennis of andere informatie te delen om Punten te verdienen.

Beëindiging

Beëindiging door u

U mag het VIP-lidmaatschap op elk moment als volgt beëindigen of annuleren:

  • Neem per e-mail of via de website van de Klantenservice contact op met de Klantenservice van Fyrbrick.

Let op dat als u uw Fyrebrick VIP-account beëindigt of annuleert, uw Punten worden verwijderd. Uw Account wordt verwijderd volgens ons dataretentiebeleid.

Beëindiging door ons

Fyrebrick behoudt zich het recht voor om het Programma en deelname te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 (twee) maanden, middels schriftelijke kennisgeving aan het e-mailadres dat is gebruikt bij de registratie van het Fyrebrick VIP-account.

Fyrebrick behoudt zich tevens het recht voor om uw deelname onmiddellijk te beëindigen door kennisgeving via e-mail aan het e-mailadres dat is gebruikt bij de registratie van het Fyrebrick VIP-account als u uw verplichtingen volgens deze Voorwaarden en bepalingen schendt. We behouden ons het recht voor om u niet de gelegenheid te geven om de schending te herstellen als de schending het gevolg is van misbruik van het Programma door u zoals is uiteengezet in deze Voorwaarden en bepalingen. Niets in deze Voorwaarden en bepalingen beperkt Fyrebrick in het uitoefenen van juridische of billijke rechten of rechtsmiddelen.

Bij beëindiging worden uw Punten verwijderd en heeft de LEGO Groep geen verplichting u te compenseren voor ongebruikte Punten op het moment van de beëindiging.

Diversen

Wet, bevoegde rechtbank

Voor zover de geldende wetgeving in het rechtsgebied waar de Deelnemer is gevestigd, in strijd is met de voorwaarde van deze Overeenkomst, voldoen we aan de vereisten van de geldende wetgeving.

 

Fyrebrick 2023

Merijn De Smet Comm V 2023