Algemene voorwaarden

Door uw bestelling te plaatsen bij Fyrebrick geeft u te kennen dat u met de verkoopvoorwaarden akkoord gaat.

Kwaliteit
Alle aangeboden producten bij Fyrebrick zijn nieuw. LEGO sets zijn verpakt in de originele verpakking. Oudere LEGO sets kunnen kleine beschadigingen hebben aan de doos vanwege ouderdom. Losse LEGO onderdelen zijn gesorteerd uit nieuwe sets.

Leveringstijden
De levertijd van uw bestelling is afhankelijk van de betalingsmethode. Er wordt niet in deelleveringen verzonden, een bestelling wordt in zijn geheel verzonden. De levertijd geldt vanaf de datum dat uw betaling binnen is. Bij al onze producten is aangeven hoeveel stuks wij direct uit voorraad kunnen leveren.

Betaling
Betaling geschiedt vooraf. U heeft 7 dagen de tijd om aan uw betaling te voldoen, daarna annuleren wij de order! Voordat wij hiertoe overgaan, zullen wij u betalingsherinneringen sturen. Wij accepteren diverse betalingsmethoden.

Aansprakelijkheid
De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Fyrebrick kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Fyrebrick is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie in haar website of mailings.

Privacy
Door het creëren van een account worden uw persoonsgegevens opgenomen in het klantenbestand. Alle gegevens die u ons doorgeeft worden enkel gebruikt voor interne en automatische verwerking in het kader van een verantwoord klantenbeheer en bedrijfsvoering voor de verkoop, zoals het verwerken van bestellingen en klantenbeheer. Wij verstrekken geen gegevens aan derden die uw persoonlijke levenssfeer aantasten, u ontvangt geen ongevraagde mail (spam) van ons, met uitzondering van belangrijke mededelingen.

Overige bepalingen
Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopvoorwaarden. Op deze verkoopvoorwaarden is uitsluitend het belgische recht van toepassing.

 

 

 

 

Persoonlijke gegevens, privacy van gegevens en controle

Merijn De Smet Comm V verzamelt, bewaart en verwerkt uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met alle relevante wetten op het gebied van gegevensbescherming, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming en relevante nationale wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

Merijn De Smet Comm V mag uw persoonlijke gegevens bekendmaken en/of beschikbaar stellen aan andere leden van Fyrebrick, aan onze leveranciers en/of dienstverleners met betrekking tot de algemene werking van het Programma, zoals het onderhoud van het Programma, voor analysetaken, voor marketingtaken en dergelijke. Bovendien mag Merijn De Smet Comm V uw persoonlijke gegevens verwerken in niet identificeerbare, geaggregeerde, gepseudonimiseerde of geanonimiseerde vorm ten behoeve van het beheer, de verdere ontwikkeling en de marketing van het Programma.

Let op dat bepaalde Beloningen of promoties of aanbiedingen door onafhankelijke derden worden geëxploiteerd en aan Fyrebrick worden geleverd en gebonden kunnen zijn aan aparte privacybepalingen waarvoor u apart toestemming voor het gebruik van persoonlijke gegevens moet verlenen. 

Controle

Fyrebrick behoudt zich het recht voor elk account in het Programma op elk moment en zonder kennisgeving aan de Deelnemer te controleren om te waarborgen dat de regels van het Programma worden nageleefd.

Indien bij een controle tegenstrijdigheden of overtredingen aan het licht komen, kan het verwerken en/of gebruik van punten of Beloningen door ons worden vertraagd totdat de tegenstrijdigheden of overtredingen naar onze redelijke tevredenheid zijn opgelost. Tijdens een dergelijke controle en totdat de resultaten van een dergelijke controle beschikbaar zijn, kunnen wij Deelnemers naar eigen goeddunken verbieden om Punten in te wisselen en Beloningen, services of voordelen in verband met het Programma te gebruiken.

Fyrebrick behoudt zich tevens het recht voor om met het oog op controles informatie uit te wisselen met entiteiten van Fyrebrick, met de Fyrebrick LEGO Shop met vertrouwde partners en met dienstverleners of hun agenten.

PROGRAMMASTORINGEN EN HANDELWIJZE

De LEGO Groep is niet verantwoordelijk voor verloren, onderbroken, ontoegankelijke of niet beschikbare netwerken, servers, satellieten, internetaanbieders, websites of andere verbindingen; en ook niet voor miscommunicatie, onjuiste, verwarde, gecodeerde, versleutelde of verkeerd gestuurde computer-, telefoon- of kabeloverdrachten; en ook niet voor technische storingen, defecten, moeilijkheden of andere fouten van welke aard dan ook; en ook niet voor het onjuist of onnauwkeurig registreren van informatie of het niet registreren van informatie. Bovendien is de LEGO Groep niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor computer-, programmeer- en afdrukfouten en ook niet voor de uitgifte van onbedoelde Punten of Beloningen. De LEGO Groep is in geen enkel geval aansprakelijk voor, en u ontheft de LEGO Groep uitdrukkelijk van vorderingen met betrekking tot, de uitgifte van onbedoelde Punten of Beloningen. Als het Programma, om wat voor reden dan ook, niet zoals gepland kan worden uitgevoerd, met inbegrip van maar niet beperkt tot fouten van welke aard dan ook, een infectie door een computervirus, bugs, manipulatie, onbevoegde tussenkomst, fraude, technische storingen of andere oorzaken waarover de LEGO Groep geen invloed heeft en die het beheer, de veiligheid, de eerlijkheid, de integriteit of de correcte uitvoering van het Programma belemmeren of beïnvloeden, behoudt de LEGO Groep zich het recht voor om het Programma naar eigen inzicht te annuleren, te beëindigen, aan te passen of op te schorten of op een andere wijze die de LEGO Groep passend acht op de omstandigheden te reageren. In het geval dat de LEGO Groep is verhinderd om het Programma voort te zetten op een wijze zoals hier is uiteengezet, door omstandigheden die buiten haar macht liggen, met in begrip van maar niet beperkt tot brand, overstroming, door de mens veroorzaakte epidemie, aardbeving, explosie, arbeidsconflict of staking, overmacht, daad van een staatsvijand, defect van een satelliet of apparatuur, rellen of burgerlijke ongehoorzaamheid, terroristische bedreiging of terreurdaad, oorlog (verklaard of niet-verklaard), of wetgeving van een nationale staat of lokale overheid, bevel, regulering, gezondheidscrisis, bevel van een rechtbank of jurisdictie, of een andere oorzaak die redelijkerwijs buiten de macht van de LEGO Groep ligt (elke hiervan overmacht), heeft de LEGO Groep het recht om het Programma in zijn geheel of gedeeltelijk aan te passen, op te schorten of te beëindigen.

Elke poging van u om toegang tot het Programma te krijgen via een botscript of andere brute-force-aanval zal ertoe leiden dat u niet meer in aanmerking komt om deel te nemen aan het Programma. De LEGO Groep behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken personen te diskwalificeren en uit te sluiten van deelname die (i) de exploitatie van het Programma manipuleren; (ii) handelen in strijd met deze Programmavoorwaarden of in strijd met de Algemene vooraarden van LEGO of in strijd met andere opgenomen voorwaarden; (iii) handelen op een onethische of ontwrichtende wijze; (iv) handelen met de bedoeling om de LEGO Groep, haar vertegenwoordigers of andere personen die op enige wijze verbonden zijn aan het Programma te hinderen, te misbruiken, te bedreigen of te intimideren; (v) de Puntenstand manipuleren, wijzigen of dit proberen; (vi) Punten manipuleren, wijzigen, proberen te wijzigen, creëren, proberen te creëren of dupliceren; (vii) samenspannen of proberen samen te spannen met een of meer houders van een Programma-account om een oneerlijk voordeel te behalen door kennis of andere informatie te delen om Punten te verdienen.

Diversen

Wet, bevoegde rechtbank

Voor zover de geldende wetgeving in het rechtsgebied waar de Deelnemer is gevestigd, in strijd is met de voorwaarde van deze Overeenkomst, voldoen we aan de vereisten van de geldende wetgeving.

 

Fyrebrick 2023

Merijn De Smet Comm V 2023